Update
November 2019

Introductie

Dit jaar zal er na elke maand een update worden gegeven over alle beslissingen die binnen de verschillende raden van de faculteit en universiteit zijn genomen. Op die manier houden wij jullie op de hoogte waarvan wij, studentenvertegenwoordigers, allemaal mee bezig zijn en wat er bv. tijdens de tweewekelijkse Onderwijsvergadering, die voor alle studenten open staat, wordt beslist.

In deze update verschijnt er informatie over:

Opleidingsoverkoepelend

Infodag Sociale Wetenschappen

Onze faculteit zou graag meer werken aan de positionering en kennis van onze wetenschappelijke discipline in de samenleving en bij mogelijks-toekomstige studenten van onze faculteit. De concrete uitwerking hiervan zal de volgende maanden plaatsvinden, maar de twee grootste doelen zijn wel reeds bekend. Ten eerste wil ze de studiekiezers meer (kunnen) bereiken met studiegerelateerde informatie. Op die manier kunnen toekomstige studenten sneller voor “ons” kiezen met dat ze vlotter en meer geïnformeerd zijn over onze verschillende werkvormen & vakken.

 

Er zal ook worden getracht de disciplinaire eigenheid van ons onderwijs/onderzoek meer in het licht te zetten. Zo kunnen onjuiste/oude stereotypes betreffende onze wetenschap worden weggewerkt. Ondertussen krijgt onze maatschappij ook een beter idee waar sociale wetenschappers juist mee bezig zijn. Alumnus zullen ook uitgebreid aangehaald worden om een beeld te geven van welke richtingen afgestudeerde studenten allemaal uit kunnen. 

Antropologie

Blokteaching

In het eerste semester van het eerste Masterjaar Sociale en Culturele Antropologie is er sinds dit jaar een systeem van blockteaching voor de vakken Etnografisch Veldwerk: exemplarisch onderzoek en Basisconcepten & -theorieën. De vorige jaren werden deze als semester vakken gegeven, nu omvangen zij qua tijdsduur telkens een half semester. Deze maatregel zorgt ervoor dat de kwantiteit gecomprimeerd wordt over een kleinere periode en dus de werklast wordt opgedeeld. Als gevolg wordt de haalbaarheid van beide in gedrang gebracht door de grote werklast die deze tijdsindeling met zich meebrengt. Momenteel nemen we dit onder de loep en zoeken we naar manieren om dit systeem bij te stellen.

Programmawijzigingen

In het begin van dit jaar zagen we het levenslicht van een nieuwe blauwdruk voor de MA Sociale en Culturele Antropologie. Dit gebeurde in navolging van de rondetafel gesprekken van vorig jaar. Studenten werden uitgenodigd zich te vergaren rond nieuwe ideeën, alsook gestalte te geven aan nieuwe initatieven teneinde een nieuw programma te bekomen. Het gaat momenteel slechts om een ruwe schets en het is voor onze oren nu vooral toekomstmuziek. Er zijn wel een heel scala aan nieuwe vakken bezichtigd en zijn er ook andere jaarstructuren voorgesteld.

Journalistiek

Programmawijzigingen

Voor de master te Antwerpen, zal het vak Kritische Analyse op hold worden gezet. Hierdoor zal het vak Reserach & Deontologie naar zes studiepunten worden opgewaardeerd. Er zal dan ook een extra praktijkseminarie bijkomen, wat dan op een totaal van drie zou komen. Te Brussel wordt het vak Nieuwe Media & Mediaconvergentie hernoemd en -gestructureerd naar Nieuwe Media. Naar de opmerking dat er zeer veel taken zijn in de master is ook geluisterd, maar hierbij wordt de belangrijke kanttekening gegeven dat de eenjarige master wel alle relevante aspecten moet aanhalen, en dat dis dus moeilijk te veranderen is.

Internationalisering

Hervormingen voor betere communicatie & informatiedoorstroom

Onze faculteit wilt zich verder profileren als een “internationale faculteit” naar buitenlandse studenten toe. Ze ziet dit als een instrument om het aangebode onderwijs en het uitgevoerde onderzoek te verbeteren. Ze wilt daarom meer inzetten op haar studenten te motiveren om buitenlandse ervaring op te doen, als door meer kennis te laten maken bij internationale instellingen in België. Verder zal er meer worden ingezet op het maken van de nodige onderwijsondersteuning van internationale studenten die hier (een deel van) hun studie komen volgen. Er wordt ook gedacht aan specifieke focusgroepen met internatinoale studenten om te kijken waar de faculteit meer kan doen. 

Om studenten buitenlandse ervaringen te kunnen laten opdoen, zal er meer worden ingezet op facilitatie & ondersteuning van studenten die geïnteresseerd zijn in een Erasmusuitwisseling. Daarnaast worden kortere verblijven, zoals bv. summer schools, masterproefveldwerk & eigen activiteiten, ook aangemoedigd. Hierdoor zullen er kwaliteitsvolle infosessies worden georganiseerd, met uitgebreide aandacht naar de financieringsmogelijkheden (bv. beurzen). Er zullen vanaf dit jaar dan ook twee contactpunten zijn: Bert Claesen voor Europese bestemmingen, en Sylvia Tutenel voor de niet-Europese.