FAQ

Vragen over je opleiding? Of wil je meer weten over FOSO? Zoek tussen de veelgestelde vragen naar jouw vraag.

You can find the English version of this webpage here.

Enkel studenten die een modeltraject volgen, kunnen gegarandeerd tot een examenreeks komen waarin niet meer dan één plichtopleidingsonderdeel per dag wordt geëxamineerd.

Afronding gebeurt naar beneden tot aan 0,5 en vanaf 0,5 inclusief naar boven, behalve als de docent een andere afrondingswijze aankondigt in zijn of haar ECTS-fiche.

Mondeling examen zonder schriftelijke voorbereiding is niet toegelaten. Je hebt altijd recht op 20 minuten voorbereiding (al zijn er enkele marginale facultaire uitzonderingen). Sinds 2017 mogen faculteiten hier wel van afwijken als het examen mondelinge taalvaardigheid test of het gaat om een bespreking of presentatie van een werkstuk. Bij deze examens geldt er dat er geen voorbereidingstijd is, tenzij het anders vermeld wordt in de ECTS-fiche van het opleidingsonderdeel (art. 65).

Als je in tweede zit een niet-geslaagd vak opnieuw opneemt, maar toch een slechter resultaat behaalt (vb. een 6 i.p.v. een 8), blijft je eerste cijfer behouden (die 8). Scoor je echter beter (een 9 of meer), dan wordt dit nieuwe resultaat behouden. Dit geldt wel enkel binnen eenzelfde academiejaar. Over verschillende academiejaren heen is er geen behoud van het hoogste niet-geslaagde resultaat.

Daarom raden we aan steeds het herexamen van een niet-geslaagd vak mee te doen, ook al kan je tolereren, want daarmee verlies je immers geen leerkrediet als je via het herexamen alsnog slaagt – je verliest uiteraard wel je leerkrediet voor dat vak als je niet slaagt bij het herexamen. Als je echter meteen tolereert, verlies je sowieso je leerkrediet.

Met een negatief leerkredietsaldo kan je je in principe niet meer inschrijven aan een instelling voor hoger onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap.

Aan KU Leuven kan je bij onderstaande situaties wel nog inschrijven met een negatief leerkredietsaldo:

 • Indien je reeds een initieel masterdiploma behaald hebt, kan je je inschrijven ongeacht de stand van je leerkrediet.
 • Indien je een academisch bachelordiploma hebt behaald zonder voldoende leerkrediet voor het aanvangen van de vervolgopleiding, word je toch toegelaten tot die masteropleiding als je nog niet eerder een masterdiploma hebt behaald.

Bij het verlaten van het hoger onderwijs of na het behalen van een masterdiploma  wordt je leerkrediet weer opgebouwd tot max. 60 studiepunten a rato van 10 studiepunten per academiejaar dat je niet ingeschreven bent.

Jaarlijks kan je in bacheloropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma’s toleranties inzetten, naargelang de grootte van je tolerantiekrediet. Je kiest zelf voor welke opleidingsonderdelen (8/20 of 9/20) je dit doet. Dit kan enkel als je CSE minstens 50 % bedraagt. Uiteraard kan dit niet onbeperkt. Je tolerantiekrediet bedraagt 10 % van het aantal studiepunten die je opleiding telt (Bv. 18 tolerantiepunten voor een opleiding van 180 studiepunten). Vrijstellingen tellen niet mee voor het tolerantiekrediet en voor wie nog geen 60 studiepunten behaald heeft, blijft het tolerantiekrediet beperkt tot 12 studiepunten.

In de master kan uitzonderlijk één 9 getolereerd worden zolang de student in het totaal voldoet aan het onderscheidingscriterium en zolang die onvoldoende score niet wordt behaald op een OPO dat als niet-tolereerbaar wordt beschouwd (masterproeven en stages kunnen nooit getolereerd worden, daarnaast kunnen faculteiten nog steeds beslissen om alle vakken tóch niet-tolereerbaar te maken, maar een dergelijke beslissing moet dan uitdrukkelijk verantwoord kunnen worden.).

Daarnaast zal voor studenten met één enkele andere onvoldoende (lees: anders dan een 9 bij globaal onderscheidingsniveau) de examencommissie haar beslissing om te tolereren moeten motiveren.

Studenten die van de examencommissie tolerantie krijgen, hebben uiteraard nog steeds de mogelijkheid om van de tolerantie af te zien en het vak te herkansen; dit kunnen ze aangeven tot 5 dagen na de deliberatie.

Contacteer de examenombuds. Deze zal je prof contacteren en je verder kunnen helpen.

Wacht rustig aan het examenlokaal en contacteer de examenombuds. Deze zal je prof contacteren en je verder kunnen helpen.

Studenten hebben steeds inzagerecht. Het verzoek tot inzage wordt ingediend bij de faculteit na de examenperiode en ten laatste een maand na aanvang van het volgende academiejaar.

De data van de uitgestelde examens van januari kan je in het IER raadplegen, uiterlijk 5 weken voor aanvang van de tweede examenperiode (juni).

Alle info over leerkrediet, je rugzakje van 140 studiepunten en waar je voor moet oppassen als je wat achterop raakt, is te vinden op kuleuven.be/leerkrediet.

Ja, maar dit hangt af van jouw specifieke situatie. Enkel voor plichtopleidingsonderdelen in een modeltraject kan je gegarandeerd een volgbaar uurrooster bekomen.

Ja! Er bestaan onder meer de permanente onderwijscommissies (POC) en curriculumcommissies, die voor minimum 1/3e uit studenten bestaan en de faculteitsraad die voor minimum 10% uit studenten bestaat.

Vertegenwoordiging gebeurt universiteitsbreed door de Studentenraad KU Leuven, die de vertegenwoordigers verkiest en standpunten inneemt namens de studenten van de KU Leuven.

Op facultair niveau gebeurt de vertegenwoordiging bij Faculteit Sociale Wetenschappen door Facultair Overlegorgaan Sociale Wetenschappen (FOSO) – wij dus. Indien je dus je recht op inspraak wilt gebruiken, kun je ons zeker contacteren!

Als je nog 120 studiepunten of meer te gaan hebt in je bacheloropleiding of je zit in een schakelprogramma en je CSE ligt lager dan 50%, dan krijg je bindende voorwaarden. Het komt erop neer dat je CSE na het volgende academiejaar minstens 50% moet bedragen, of je mag je het jaar daarna niet meer inschrijven voor een bacheloropleiding of schakelprogramma aan de KU Leuven.

Bij een CSE lager dan 60% in januari krijgen “starters” (eerstejaarsstudenten) een niet-bindend studieadvies. Dit houdt in dat je uitgenodigd zal worden voor een infosessie of een gesprek met je studiebegeleider. Deze starters zullen in hun eerste jaar ook minstens 30% CSE moeten behalen. Indien ze deze grens niet behalen, krijgen ze een ‘weigering’ en kunnen ze zich niet langer inschrijven voor de opleiding waaraan ze bezig zijn. Sinds dit academiejaar gelden deze regels voor eerstejaarsstudenten ook voor schakelstudenten.

Eens je een plichtvak opgenomen hebt en niet slaagt/tolereert, dan moet je het blijven opnemen – tolereren kan natuurlijk wel zolang je voldoende tolerantiepunten hebt. Keuzevakken kan je nog vervangen. Bissen is geen probleem, trissen kan enkel als je CSE hoger dan 50% ligt – anders mag je je een jaar lang niet inschrijven voor opleidingen die dat vak bevatten – en quateren wordt nooit toegestaan. Zéér uitzonderlijk en enkel op basis van bijzondere individuele omstandigheden kan de directeur van de centrale Studentenadministratie anders beslissen. Als je trist en toch niet slaagt, dan mag je je drie jaar lang niet meer inschrijven aan de KU Leuven voor de opleidingen die het niet-geslaagde vak bevatten. Pas na afloop van deze drie jaar herwin je automatisch je inschrijfrecht.

Ook als je leerkrediet op is, kan je je niet langer inschrijven. Beschik je over onvoldoende leerkrediet om je opleiding af te maken, dan betaal je voor de “ongedekte” studiepunten het verhoogde inschrijvingsgeld. Behaal je op die manier je bachelordiploma, dan word je ondanks je gebrek aan leerkrediet toch toegelaten tot de master. Daar geldt weliswaar opnieuw het verhoogde inschrijvingsgeld. Studenten die wel al een masterdiploma op zak hebben, mogen zich inschrijven voor een nieuwe opleiding ongeacht wat de stand van hun leerkrediet is én ze zullen geen verhoogd inschrijvingsgeld moeten betalen.

Al deze “studievoortgangsbewakingsmaatregelen” gelden ook voor studenten met een examencontract!

Volgens het OER (Onderwijs en Examen Reglement), heb je tot 5 kalenderdagen na de bekendmaking de tijd om aan te geven of je beroep wil aantekenen. De procedure hiervoor vind je hier.

Elke professor moet een collectief en/of individueel feedbackmoment organiseren, tijdens de eerste vijf kalenderdagen na de bekendmaking van de examenresultaten – die feedbackregeling moet tenminste een week voor het einde van de examenperiode aan de studenten bekend gemaakt worden. Dat geldt voor examens van de eerste, tweede en derde examenperiode.

Op deze webpagina vind je een overzicht hoe onze faculteit hun feedbackregeling bekend maakt. Dit is vooral een interessante pagina voor studenten die een keuzevak volgen aan een andere faculteit dan de faculteit van zijn/haar opleiding.

Voor het feedbackmoment van het eerste semester is het belangrijk dat dit niet valt tijdens de lesvrije week of op een moment waarop studenten hoorcollege hebben; dit is niet reglementair bepaald, maar verdient wel de nodige aandacht van je proffen en studentenvertegenwoordigers.

Tijdens het feedbackmoment mag de student zich laten bijstaan door een medestudent die reeds voor het vak is geslaagd. Ook ouders en advocaten mogen meekomen als waarnemer tijdens het feedbackmoment. Noch de tweede student, noch de ouders en advocaten mogen spreken tijdens dit moment.

Op basis van artikel 4 van het onderwijs- en examenreglement kan je al starten met de aansluitende opleiding al heb je je vooropleiding nog niet volledig voltooid. Je mag reeds inschrijven voor een aansluitende opleiding als je nog minder dan 66 SP van een academische opleiding of 30 SP van een professionele bacheloropleiding moet afwerken. Je kan dan natuurlijk maar slagen voor de aansluitende opleiding als je geslaagd bent voor je vooropleiding. Je dient wel via een verzoekschrift de toelating van de faculteit te vragen. Met het goedgekeurd verzoekschrift kan je je dan inschrijven.

Volgens artikel 81 § 2 van het onderwijs- en examenreglement slaagt een student voor een masteropleiding of de specifieke lerarenopleiding als hij:

a) ofwel voor alle opleidingsonderdelen van de opleiding binnen het diplomacontract of het diploma-examencontract is vrijgesteld of geslaagd (ten minste 10/20 of beoordeling “geslaagd”);
b) ofwel voldoet aan de beide volgende voorwaarden :
– hij behaalt voor de opleiding als geheel ten minste 68% als gewogen percentage;
– hij behaalt in het academiejaar waarin hij afstudeert slechts één onvoldoende van 9/20 op een opleidingsonderdeel dat niet de stage of de masterproef is.

We hebben er samen met de faculteit voor gekozen om de schakelstudenten ook te betrekken in de specifieke Mastergroepen. Voor vakspecifieke informatie, samenvattingen, notities, examenvragen etc. verwijzen we door naar de jaargroepen uit de bachelors. Een overzicht van alle groepen vind je hier.

Dit wordt tijdens de examenperiode bekend gemaakt via ‘IN DE KIJKER’ op het studentenportaal.
Studenten worden via mail verwittigd als er een nieuw bericht in de kijker wordt geplaatst.

Is je vraag nog steeds niet beantwoord?

Ga dan naar naar de Contact-pagina om deze via de verschillende beschikbare kanalen door te sturen. 

 • AAP Assisterend Academisch Personeel (assistenten)
 • AP Academisch personeel: verzamelnaam voor AAP, ZAP en BAP
 • AR Academische Raad: het hoogste beslissingsorgaan aan de KU Leuven.
 • ATP Administratief en Technisch Personeel (monitoren, technische dienst, etc.).
 • AV Algemene Vergadering
 • Ba Bachelor
 • BAMA/BaMa Bachelor Master
 • BAP Bijzonder Academisch Personeel: onderzoekers gefinancierd door een wetenschappelijk fonds.
 • COBRA Coöperatie, Reflectie en Actie – Checks & Balances: de kwaliteitszorgmethode van de KU Leuven.
 • ComOnd Commissie Onderwijs: de FPOC aan de faculteit Sociale Wetenschappen. Dit is het hart van de onderwijswerking aan de FSW. Hier worden de facultaire onderwijsdossiers diepgaand besproken.
 • CVO Centrum voor VolwassenenOnderwijs
 • Erasmus EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students: Europees uitwisselingsprogramma.
 • EVC Eerder Verworven Competentie: Dit zijn eerder verworven vaardigheden die niet door een studiebewijs bekrachtigd zijn, waardoor men in een opleiding vrijstellingen kan krijgen.
 • EVK Eerder Verworven Kwalificatie: Dit zijn eerder verworven kwalificaties, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd volbracht.
 • FB Faculteitsbestuur
 • FLOF Facultair Luik OnderzoeksFonds
 • FPOC Facultaire POC: Aan de faculteit Sociale Wetenschappen heet dit de Commissie Onderwijs.
 • FO Facultair Overlegorgaan: De onderwijsvertegenwoordigers van een bepaalde faculteit.
 • FR Faculteitsraad
 • GeBu Gemeenschappelijk Bureau: Het hoogste bestuursorgaan van de KU Leuven; hier zetelen oa. de rector, de vicerectoren en de voorzitter van de Studentenraad KU Leuven.
 • IER Individueel examenrooster
 • ISP Individueel StudieProgramma: Wanneer een student zich (her)inschrijft kan hij/zij via KULoket een voorstel voor het individueel studieprogramma samenstellen.
 • KONDOR (Kwaliteitssysteem inzake Onderwijs Ontwikkelen en Realiseren) = gestandaardiseerde manier van opleidingsevaluatie
 • LOKO Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie: de representatieve studentenkoepel van de Leuvense kringen
 • Ma Master
 • ManaMa/MNM Master na Master
 • NVAO Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie: accrediteren de verschillende opleidingen.
 • OER Onderwijs- en Examenreglement
 • OLA OnderwijsLeerActiviteit, een onderdeel van een OPO.
 • OOV Open OnderwijsVergadering: Het hart van de studentenvertegenwoordiging aan de faculteit. Hier worden alle dossier met stuvers en geïnteresseerden besproken en standpunten ingenomen over opleiding-, facultaire en universitaire dossiers.
 • OPO OPleidingsOnderdeel: wat vóor de flexibilisering een vak werd genoemd.
 • OWR OnderwijsRaad: adviseert de AR over onderwijs – en studentenbeleid, studenteninspraak via de Studentenraad.
 • POC Permanente Onderwijs Commissie.
 • STOF Studenten Overleg Forum, open werkgroepen door Stura georganiseerd
 • Stura Studentenraad KU Leuven
 • TOLEDO TOetsen en LEren Didactisch Ondersteunen: het digitaal leerplatform van deKU Leuven
 • VLOR Vlaamse Onderwijsraad: hoogste onderwijsorgaan van de Vlaamse Overheid
 • ZAP Zelfstandig Academisch Personeel (docenten)
 • ZER ZelfEvaluatieRapport

FOSO is maar één van de 16 FO’s die Stura telt. Een voor elke faculteit van de KU Leuven.
Een overzichtje van alle FO’s vind je hieronder terug.

Groep Humane Wetenschappen

CanonicaBijzondere Faculteit Kerkelijk Recht
CORaaLCampus Overkoepelende Raad LetterenFaculteit Letteren
FOPPFacultair Overlegorgaan van Psychologie en PedagogiekFaculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (PPW)
FORSFacultair Overlegorgaan voor RechtenStudentenFaculteit Rechtsgeleerdheid
FOSOFacultair Overlegorgaan Sociale wetenschappenFaculteit Sociale Wetenschappen (FSW)
KatechetikaFaculteit Theologie en Religiewetenschappen (THEO)
NFKNieuwe Filosofische KringHoger Instituut voor Wijsbegeerte (HIW)
STEBStudentenoverleg Economie en BedrijfswetenschappenFaculteit Economie en Bedrijfswetenschappen (FEB)

Groep Wetenschap & Technologie

LBKLandbouwkringFaculteit Bio-Ingenieurswetenschappen
OOROverkoepelende OnderwijsRaad WetenschappenFaculteit Wetenschappen
StARStudentenraad ArchitectuurFaculteit Architectuur (BrusselGent)
StIIStudentenraad Industriële IngenieurswetenschappenFaculteit Industriële Ingenieurswetenschappen (FIIW)
VTKVlaamse Technische KringFaculteit Ingenieurswetenschappen

Groep Biomedische Wetenschappen

FAGOFaculteit Geneeskunde OverlegorgaanFaculteit Geneeskunde
FarmaceuticaFaculteit Farmaceutische Wetenschappen
FOLKFacultair Overlegorgaan LO & KineFaculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen (FaBeR)